REGULAMIN

wspomaganie rozwoju dzieci

uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych realizowanych przez Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk Wspomaganie Rozwoju Dzieci

 • 1

Definicje:

Organizator oznaczać będzie Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk Wspomaganie Rozwoju Dzieci

 z siedzibą w Markach przy ul. Marmurowej 1/1.

 

Zgłaszający oznaczać będzie rodzica lub opiekuna prawnego  Pacjenta zgłoszonego do uczestnictwa

w terapii realizowanej przez Organizatora.

 

Pacjent oznaczać będzie dziecko  uczestniczące w terapii realizowanej przez Organizatora.

 

Terapeuta oznaczać będzie Organizatora lub osobę wskazaną przez Organizatora do  prowadzenia terapii- posiadającą odpowiednią, udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu terapii.

 

Terapia oznaczać będzie sesje terapeutyczne prowadzone przez Terapeutę w celu pomocy Pacjentowi zgodnie z ustalonym harmonogramem sesji.

 • 2

1.Terapia odbywa się w Ząbkach przy ul. Kwiatowej 5c.

2.Intensywność terapii  oraz dobór metod dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych Pacjenta, stopnia jego zaburzenia oraz postępów w terapii.

3.Organizator świadczy usługi według aktualnej oferty i cennika stanowiącego Załącznik do niniejszego regulaminu (aktualny cennik jest opublikowany na FB Wspomaganie Rozwoju Dzieci oraz jest dostępny w gabinecie w Ząbkach przy ulicy Kwiatowej 5c)

4.Pacjent oraz Zgłaszający nie może przebywać w  salach terapeutycznych bez terapeuty.

                                                                   

 • 3

1.W trakcie terapii Pacjent pozostaje pod opieką terapeuty, natomiast podczas oczekiwania na terapię oraz po jej zakończeniu odpowiedzialność za Pacjenta ponosi Zgłaszający.

2.Zgłaszający  zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących

 •       sytuacji zdrowotnej Pacjenta, oraz nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących wpływać na decyzje dotyczące przeprowadzania terapii.
 •       Zgłaszający na terapię przyprowadza Pacjenta zdrowego oraz nie będącego podczas leczenia antybiotykowego.
 •       Zgłaszający  ma prawo przebywać z pacjentem na sali podczas terapii, jednak terapeuta może poprosić o opuszczenie sali, jeśli miałoby to być korzystniejsze dla przebiegu terapii.

3.Konsultacje ze Zgłaszającym i rozmowy dotyczące Pacjenta przeprowadzane są na początku lub na końcu Terapii. Możliwe jest także dodatkowe spotkanie w celu wyjaśnienia wszelkich dylematów związanych z terapią Pacjenta.

4.Za zniszczenia spowodowane przez Pacjenta w gabinecie podczas terapii odpowiedzialność ponosi Zgłaszający, z wyłączeniem przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez Pacjenta podczas terapii.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Pacjentów nieodebranych przez Zgłaszającego po zakończeniu terapii.

                                                                      

 • 4

1.Zgłaszający zobowiązuje się do:

 •       przyprowadzania i odbierania Pacjenta w określonym czasie,
 •       przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z Pacjentem w domu,
 •       informowania o równoległym poddawaniu Pacjenta innym oddziaływaniom terapeutycznym,
 •       udostępniania stosownej dokumentacji w celu pełnej diagnozy i rzetelnej terapii.
 1. Pacjent powinien być ubrany w strój, pozwalający mu na swobodny ruch oraz skarpetki antypoślizgowe. Pacjent nie może mieć zegarka, łańcuszków pierścionków oraz innej biżuterii.
 2. Przy zapisach na terapię wymagającą diagnozy zaleca się dostarczenie diagnozy z innego ośrodka, nie starszej niż 6 miesięcy od daty jej przeprowadzenia.
 3. Rediagnozę Organizator przeprowadza najwcześniej po 6 miesiącach terapii.
 • 5

1.Należność za terapię należy opłacić przed wejściem na terapię gotówką lub przelewem ekspresowym, ewentualnie blikiem.

 1. Przy korzystaniu z miesięcznych karnetów opłatę należy wnieść do 5 dnia każdego miesiąca. Płatności dokonuje się za cały miesiąc z góry. Jest możliwość wpłaty gotówką lub przelewem na konto bankowe.

 

Dane do przelewu: Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk Wspomaganie Rozwoju Dzieci

42 1140 2004 0000 3202 8158 9636 (w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który jest wnoszona opłata).

 

 1. Aby odwołać wizytę należy powiadomić Organizatora lub terapeutę oraz otrzymać potwierdzenie zwrotne.
 2. Przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział Pacjenta w terapii będą rozpatrywane indywidualnie.
 3. Nieobecność Pacjenta na terapii odwołana najpóźniej przed godziną 17:00 dnia poprzedniego nie skutkuje pobraniem opłaty z tytułu niestawienia się na terapię.
 4. Niestawienie się na terapię lub jej odwołanie w dniu, kiedy ma się ona odbyć skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% kosztów.
 5. Brak opłaty lub potwierdzenia wpłaty jest jednoznaczne z zawieszeniem terapii.
 6. Jeżeli Pacjent spóźni się na terapię, Zgłaszający zobowiązany jest wnieść opłatę według cennika za całe zajęcia. Terapia nie zostaje przedłużona o czas spóźnienia.

9.Pacjent nie ponosi kosztów terapii, która nie odbyła się z winy terapeuty.

 1. Jeżeli terapia nie odbędzie się z winy Organizatora lub Terapeuty, wyznaczony zostanie inny termin spotkania lub wpłacona kwota za terapię zostanie przesunięta na następne zajęcia.
 • 6
 1. Na prośbę Zgłaszającego terapeuta może przedstawić pisemną odpłatną opinię dotyczącą postępów Pacjenta w terapii.
 2. O skuteczności terapii decydują działania podejmowane w trakcie terapii, codzienne ćwiczenia wykonywane w domu oraz realizowanie zleconych dodatkowo zadań (np. innych terapii, dodatkowych badań).

                                                                   

 • 7

 

1.Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w terapii  jest Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk Wspomaganie Rozwoju Dzieci ul.Marmurowa 1/1, Marki.  Zgłaszający może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Marmurowa 1/1, Marki lub telefonując pod numer: 664153666 lub wysłając e-mail na: wspomaganierozwojudzieci@gmail.com

2.Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa pomiędzy Zgłaszającym, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.

3.Dane osobowe Pacjenta oraz Zgłaszającego przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5.Dane osobowe Pacjenta oraz Zgłaszającego będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas trwania Umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

6.Zgłaszajacy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich oraz Pacjenta danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7.Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Zgłaszający  będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pacjenta oraz Zgłaszającego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

                                                                              

 • 8

 

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w gabinecie Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk Wspomaganie Rozwoju Dzieci.

2.Organizator może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Po wprowadzeniu takich zmian Organizator udostępni nową wersję Regulaminu.

 1. Zgłaszający uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Zgłaszającego z usług Organizatora po dacie zmiany niniejszego Regulaminu  jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na Regulamin w nowym brzmieniu.

4.Zgłaszający wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Organizatora powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów Organizatora.

5.W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal ważne i wiążące dla Pacjenta oraz Zgłaszającego.

6.Niniejszy Regulamin oraz stosunek prawny pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem wynikający

z Regulaminu podlega zawsze prawu polskiemu.

7.Zgłaszający wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nim a Organizatorem  wyłącznie jurysdykcji sądów polskich.

8.Organizator nie udziela porad prawnych dotyczących treści Regulaminu. Jeżeli Zgłaszający nie zrozumiał treści jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest we własnym zakresie do zasięgnięcia porady prawnej u profesjonalnego prawnika zanim dokona akceptacji Regulaminu.

9.Akceptacja Regulaminu  jest równoznaczna dla Organizatora  z jego przeczytaniem, oraz zrozumieniem.

10.Zgłaszający  zobowiązuje się  do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuję do wiadomości, rozumiem i akceptuję.

Imię nazwisko Pacjenta …………………………………………………

Imię nazwisko Zgłaszającego……………………………………………

 Data i podpis Zgłaszającego………………………………………………..wspomaganie rozwoju dzieci

SkontAKTUJ SIĘ Z NAMI !